Vintertur 10. trinn

. i kategorien Informasjon

Oversikt leir

Førre veke var heile 10. trinn på vintertur i Grøndalen. A og D klassa reiste opp onsdagen og måtte då lage til leiren. Dei sette opp telta sine og det skulle gravast både bålgrop og latrine.  Ein fantastisk dag i strålande sol!

Torsdag måtte telta ned før B og C klassa kom opp. Denne dagen var vêret meir variabelt, men snøbygene sette ingen dempar på humøret.

Alle elevane fekk lære å lage nødbivuakk, øve på førstehjelp, vurdere skredfare og dei svarte på ulike spørsmål i ein natursti.

Mange nytta høvet til å øve seg på ski med hopping og ulike sprell. Andre var opptatt med kreative byggverk i snøen, det vart laga både snøholer, iglo, borger og diverse tunellar.

Fredag skulle leiren ryddast; latrina, snøholene og tunellane måtte fyllast, noko som vart ei utfordring i og med at det hadde frose på i løpet av natta.

Dette var ei flott oppleving for både elevar og lærarar!

9. mars

. i kategorien Informasjon

Onsdag den 9. mars er det elevfri dag. Lærarane har intern planleggingsdag.

Juleball

. i kategorien Informasjon

Det er snart jul, og det er tid for juleball på EUS. Den 10. desember blir det arrangert juleball på Nordfjord Hotell. Frist for påmelding er torsdag 26. november. Elevane har fått med seg skriv heim om juleballet, men du finn det også her. Då håper vi at så mange som mogleg har høve til å gå på juleballet. 

Besøk av forsvaret

. i kategorien Informasjon

Onsdag 28. oktober hadde 10. trinn besøk av forsvaret. Alle var samla i idrettshallen der dei mellom anna fekk informasjon om kva utdanning ein kan ta i forsvaret. Dei fekk i tillegg på seg uniform og vart delt inn i lag som skulle løyse ulike samarbeidsoppgåver.027

Besøk av forsvaret

. i kategorien Informasjon

Onsdag 28. oktober fekk 10. trinn besøk av forsvaret. Alle elevane var samla i idrettshallen. Der fekk dei på seg uniform, før dei vart inndelt i lag som skulle gjennomføre ulike samarbeidsoppgåver. 

027

8.trinnet sitt årsmøte

. i kategorien Informasjon

Tysdag 14.april skal 8. trinn ha årsmøtet sitt.Først blir foredrag om rus ved Per Ståle Husevåg for dei føresette i auditoriet. Deretter blir det informasjon og underhaldning ved elevane i mediateket, før vi avsluttar med mat og gruppediskusjonar om skulemiljøet. Årsmøtet startar kl. 19.00. Vel møtt! 

Utdanningsval - arbeidspraksis

. i kategorien Informasjon

Arbeidspraksis for 9. klasse ved Eid ungdomsskule.

Faget utdanningsval omfattar både ein teoretisk og ein praktisk del. Den praktiske delen av faget går ut på at eleven er ute i arbeidslivet 4 dagar i 9. klasse, i tillegg til praksiserfaring frå partnarskapsbedriftene.

MÅL med arbeidspraksisen

Den praktisk delen av faget utdanningsval skal vere med på å gje eleven

  • praktisk røynsle med arbeidsrytme og miljø på ein arbeidsplass
  • kjennskap til organisasjonane i arbeidslivet
  • grunnlag for å planleggje vidare utdanning og val av yrke.
  • Eleven skal ikkje ha lønn.
  • Fråvære skal meldast av eleven til skulen og arbeidsplassen.
  • Så langt råd er, vil ein lærar besøkje elevane ute på arbeidsplassane.
  • Skulen ber bedriftene om å ta kontakt om noko skulle vere uklart kring organiseringa og gjennomføringa av arbeidsveka.
  • Likeeins ber skulen bedriftene om at ein har ein lav terskel for å ta kontakt om det skulle vere noko ein lurer på eller ikkje er nøgde med

Innhald og gjennomføring

Praktisk yrkesorientering kan ha ulike former. Det mest vanlege er at eleven er med i arbeidet på ein arbeidsplass / ei bedrift.

Det bør og leggjast vekt på at eleven får høve til å vere med i utradisjonelle og varierte arbeidsoppgåver både med omsyn til kjønn og typen av arbeidsplass.

Ansvar og forsikring

Det er arbeidsstaden som har ansvar for at eleven ikkje blir sett til oppgåver som bryt med arbeidsmiljølova.

Grunnskuleelevar er yrkesskadetrygda etter § 11 i lov om folketrygd.

Val av yrke / bedrift

Så langt råd vert eleven tildelt praksisplass i samsvar med eleven sine ønskjer.

Når skulen har sett opp eit oversyn over praksisplassane, får elevane og foreldra same informasjon som bedriftene. Då dei ulike bedriftene har svært ulike tidspunkt for kva tid elevane skal møte opp, har elevane fått i oppdrag å kontakte bedriftene for å avtale oppmøtetidspunkt og arbeidstid.                            

Kontaktperson og arbeidstid

På arbeidsplassen bør bedrifta peike ut ein som er kontaktperson for eleven og som tek seg av eleven.

Eleven følgjer den ordinære arbeidstida på arbeidsplassen. Det kan sjølvsagt vere unntak, til dømes i samband med skuleskyss.

 

Arbeid utanfor Eid kommune:

I samband med arbeidsveka i 9. klasse, kan eleven sjølv skaffe seg arbeid utanfor Eid kommune. Skulen gjer dykk merksame på at ved ein slik situasjon må føresette dekkje utgifter til reise og opphald. Skulen og arbeidsplassen har ansvar for eleven den tida han er på arbeid, men føresette må sjølve ta ansvar for eleven i tida utanom arbeidstida.