Valfag

. i kategorien Informasjon

VALFAG VED EUS 2017 – 2018

Skuleåret 2017 – 2018 vil alle elevar ved EUS kunne velje mellom 7 ulike valfag. Kva for valfag ein tilbyr ved skulestart, er avhengig av kva valfag elevane vel. Eleven må derfor setje opp fire ulike val. Eleven kan velje ulike valfag kvart år eller same valfag i to eller tre år dersom EUS tilbyr valfaget. Det er ikkje høve til å bytte valfag i løpet av skuleåret. Meir informasjon finn de på www.udir.no eller ved å ta kontakt med EUS Vi vil her gje ein kort presentasjon av dei ulike valfaga.

 

Design og redesign

I valfaget design og redesign skal elevane lære å jobbe i dei ulike fasane i en designprosess fram til et ferdig produkt. Valfaget egnar seg godt til tverrfagleg arbeid mellom kunst og handverk/doudji, naturfag og samfunnsfag, osv. Design og redesign kjem også inn på andre valfag som sal og scene, produksjon av varer og tenester og teknologi i praksis. Eksempel kan være design av kostymer og design av produkt for elevbedrifter, o.l..

Valfaget er delt inn i dei to hovudområda designprosess og produkt. Eit ferdig produkt/ein prototype er ein del av designprosessen. Når designprosess og produkt er skilt ut som eigne områder i læreplanen, er det for å understreke betydinga av vegen fram til eit ferdig produkt.

Hovudområda må midlertidig sjåast i samanheng. Å leggje vekt på ein grundig prosess kor man kartlegg, vurderer og vel ut frå ulike løysingsalternativ, er avgjerande for eit godt produkt. Med eit produkt meinast i dette valfaget en gjenstand som er eit resultat av ein designprosess.

Praktisk skapande arbeid er sentralt. Bruk av relevante materiale, verktøy og utstyr er avgjerande for kvaliteten på produktet.

Omgrepa design og redesign er nært be slekta og opnar opp for ulike tolkingar. Design byggjer på eit samarbeid som tek utgangspunkt i at det er ein mottakar ein skal designe for.

Redesign omfattar fornying, gjenbruk eller utvikling av eksisterande produkt, og skal gjere desse produkta meir miljøvennlege.

Faget føreset samarbeid på ulike nivå mellom elevar, med brukarar og ev. med oppdragsgjevarar.

I valfaget design og redesign skal elevane planleggje, designe eller redesigne for å lage eit eller fleire produkt basert på deira eigen idé. Hovudmålet er å utvikle elevane sin kreativitet og praktiske handverksferdigheit gjennom eige praktisk, skapande arbeid. Det er viktig å lage gode produkt med høg estetisk og handverks messig kvalitet, slik at elevane ser verdien av for eksempel redesign.

Fysisk aktivitet og helse

Faget fysisk aktivitet og helse skal bidra til at den einskilde elev får betre fysisk helse og betre trivsel. Samtidig skal faget vere med på å bidra til eit meir praktisk og motiverande ungdomstrinn.

Faget har to hovudområde: fysiske aktivitetar og kosthald /helse. Hovudområdet fysisk aktivitet uttrykkjer at elevane skal delta i ulike fysiske aktivitetar. Aktivitetane skal samla sett gje elevane erfaring med mange ulike aktivitetar, og styrke kroppsmedvit og samhandlings-kompetanse. Hovudområdet kosthald og helse uttrykkjer at eleven skal få ein kompetanse knytt til å forstå og opptre ut frå kunnskapen om samanhengen mellom fysisk aktivitet, kosthald og helse. Dette inneber at elevane skal bli i stand til å organisere sin eigen kvardag, og gjere gjennomtenkte val i forbindelse med aktivitets- og kosthaldsvaner. Eleven bør også utvikle kompetanse til å kunne justere vanane basert på ei eigenvurdering av livsstil, fysisk helse og trivsel.

Kompetansemåla i faget er praktisk innretta. Hovudområda må sjåast i samanheng, og det kan vere aktuelt å jobbe med fleire av kompetansemåla samtidig på tvers av hovudområda.

Faget fysisk aktivitet og helse er tverrfagleg. Det byggjer opp under kompetansemåla i kroppsøving og mat og helse, og kan også innehalde element frå naturfag.

Internasjonalt samarbeid

I dette valfaget vil elevane få kunnskap om og øve ferdigheiter i å kommunisere med ungdom i andre land. Valfaget er delt inn i to hovudområde, kommunikasjon og samfunn/ kultur, som skal sjåast i samanheng.

Kommunikasjon står sentralt i dette valfaget, og elevane skal kunne etablere og utvikle kontakt med elevar i andre land. Elevane vil gjennom praktisk arbeid øve på og utvikle evne til å kommunisere ved at dei planlegg og produserer tekstar, bilete, lyd- og videofiler, og ved at dei utvekslar informasjon med andre elevar. Bruk av IKT og media er ein føresetnad for arbeidet i valfaget.

I kontakt med elevar i andre land er praktisering av eit framandspråk ein naturleg del av kommunikasjonen. For dei fleste elevane vil engelsk vere språket dei brukar i denne samanhengen. På skular der forholda ligg til rette, kan eit anna framandspråk enn engelsk nyttast. Praktisk bruk av språket betyr at elevane må lære seg å lytte, snakke, lese og skrive og kunne tilpasse språket til ulike emne og kommunikasjonssituasjonar. Evne til skriftleg og munnleg framstilling vil derfor stå sentralt i dette valfaget.

Elevane skal i samråd med læraren velje eit tema, finne fram til ein hensiktsmessig kommunikasjonsteknologi og eit språk som eigner seg i denne samanhengen. Elevane skal få kjennskap til dei grunnleggjande reglane for nettvett, personvern, opphavsrett og ytringsdom.

Natur, miljø og friluftsliv

I valfaget natur,miljø og friluftsliv deltek elevane i aktivitetar knytt til friluftsliv som gjev opplevingar, og som kan lære dei til å bruke naturen på ein hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevane får bruke sansane, får stimulert nysgjerrigheita og blir glad i naturen. Dei skal også lære ”å lese naturen”.

Val av varierte læringsarenaer og metodar skal gje elevane høve til å arbeide praktisk med klima- og miljøspørsmål og til å engasjere dei i spørsmål om bærekraftig utvikling. Elevane må kjenne til korleis dei bør handle lokalt for eventuelt å kunne sjå klima- og miljøspørsmål i ein global samanheng. Valfaget vil kunne gje elvane viktig innsikt ved at dei lærer å finne informasjon hos organisasjonar frå inn- og utland.

Valfaget er prosjekt- eller gruppebasert og hentar hovudelement frå naturfag, samfunnsfag og kroppsøving, men kan også hente element frå engelsk/framandspråk, RLE, musikk og kunst og handverk.

Hovudområde:

Friluftsliv

Dette hovudområdet omfattar eit breitt spekter av aktivitetar i naturen og gjev praktiske erfaringar med natur og friluftsliv. Turar av ulik varigheit, fiske, hausting, dyrking og skjøtsel kan høyre inn under hovudområdet. Allemannsretten og gjeldande reglar for bruk av natur og naturressursar er dermed sentralt stoff. Hovudområdet omfattar også å utnytte og ta vare på ressursar i naturen i form av matkonservering og handverksprodukt som del av tradisjonen og naturopplevinga.

Miljø

Dette hovudområdet handlar om å ta vare på naturen og å utnytte ressursane på ein bærekraftig måte gjennom ulike aktivitetar. Vidare omfattar hovudområdet forståing av miljøutfordringar i lokalsamfunnet, og eventuelt kunne setje desse i samanheng med globale utfordringar.

Programmering

Faget programmering er delt inn i to hovudområde: Modellering og koding. Mål for faget er mellom anna at elevane skal kunne finne ut korleis datamaskiner og program fungerer, inkludert eit utval programmeringsspråk og deira bruksområde. Elevane skal lære å bruke fleire programmeringsspråk, der minst eitt er tekstbasert.

Utklipp frå føremål  med faget frå forsøkslæreplanen, UDIR si nettside:

Vi lever i en teknologirik verden hvor de fleste forholder seg til en rekke digitale enheter daglig. Bruken av digital teknologi øker i alle samfunnsområder, innen alt fra samferdsel til helse, og stiller nye krav til digitale ferdigheter. Utviklingen av det teknologirike samfunnet vi har i dag og i fremtiden, utfordrer både måten vi lærer på og hvilke kompetanser som blir viktige. Uavhengig av yrkesvalg vil en grunnleggende forståelse av teknologiens oppbygning og virkemåter være en nødvendig del av fremtidens kompetanse.

Programmering er en viktig ferdighet i dagens samfunn, som inngår i de fleste fagområder, fra digital musikk til naturvitenskap og matematikk. Programmering åpner for å utforske komplekse og realistiske modeller av virkeligheten. Det gir også utvidede muligheter til å behandle store datamengder. Å gi elever grunnleggende ferdigheter i programmering er med på å forberede dem for fremtidige realfaglige jobber, i tillegg til å øke forståelsen for naturvitenskapelige og matematiske problemer.

Valgfaget programmering handler om å lage programkode, det vil si et sett med regler og uttrykk for å styre digitale enheter. I dette inngår prosessen fra å identifisere problemer og utforme mulige løsninger, til å lage kode som kan forstås av en datamaskin, systematisk feilsøke og forbedre denne koden, og dokumentere løsningen på en forståelig måte. Det omfatter alle nivåer fra å forutse og analysere hva et program skal gjøre, til å kjenne igjen mønstre, eksperimentere og evaluere mulige løsninger, og samarbeide med andre. Summen av disse ferdighetene kalles algoritmisk tankegang.

Opplæringen skal legge til rette for at elevene lærer å løse problemer på nye måter. Elevene skal få muligheten til å utvikle sin kreativitet og skape produkter ved hjelp av programmering. Gjennom å lage programmer oppøver elevene også ferdigheter i å vurdere eget og andres arbeid, gi konstruktive tilbakemeldinger og samarbeide med andre. Å skape og produsere digitalt, krever forståelse og kompetanse i programmering.

Sal og scene

Målet med faget er at elevar som vel det får høve til å skape og formidle kreative uttrykk, både individuelt og saman med andre. Faget legg vekt på det audiovisuelle aspektet ved kunst, noko som inneber at det som blir skapt og formidla både kan opplevast og høyrast. Dette kan vere ulike produksjonar der det visuelle og auditive er presentert, for eksempel musikk, lyd, dialog til film, bilete, installasjonar eller sal- og sceneopptreden. Dette opnar opp for ulike produksjonar og for samarbeid mellom elevar med ulike, kreative og praktiske interesser.

Ein produksjon er å arbeide fram eit sluttprodukt. Ein slik prosess inneber ei veksling mellom idéarbeid, utprøving, evaluering og vidareutvikling, før produktet er ferdigstilt og kan presenterast. Det er viktig at alle produkta som blir skapt og formidla er tydeleg forankra i kompetansemåla, og at desse måla er konkretisert og kjent for elevane.

Faget har to hovudområde, skape og formidle. Hovudområdet skape uttrykkjer at elevane skal få tid og høve til å utforske eigne idear til ein skapande produksjon. I dette ligg det også ei realisering av ideane. Her kjem prosessen og sjølve arbeidet med å utvikle ideen til eit produkt. Det andre hovudområdet formidle uttrykkjer eleven sin presentasjonskompetanse. Formidling av kunst er ein del av sjølve kunsten, og det kan ligge mykje læring i sjølve formidlinga.

Kvart hovudområde har kompetansemål som grunnlag for opplæringa. Hovudområda må sjåast i samanheng, og kompetansemåla er slik innretta at i ein større produksjon vil for eksempel mange av dei vere aktuelle.

 

Teknologi i praksis

Valfaget teknologi i praksis kan ta utgangspunkt i mange ulike område i samfunnet: transportteknologi, dagleglivets teknologi (mat, hus, klede, forbrukarkjemi), industriell teknologi, mekanikk i leik, idrett og trening, musikkteknologi og elektronikk og digitalteknologi og så vidare.

I dette valfaget skal elevane velje tema frå teknologiske emne og undersøkje, planleggje, konstruere og framstille gjenstandar ved hjelp av variert materiale og teknologiske løysingar. Gjennom arbeidet med valfaget skal elevane utvikle teknologisk kunnskap og kjennskap til design av ulike produkt. I framstillinga av gjenstandane inngår det å velje og å arbeide med materiale, utstyr, verktøy, komponentar og teknikkar, vurdere produkta og å bli kjend med produksjonsprosessar. I arbeidet kan det òg inngå dokumentasjons- og refleksjonsoppgåver.

Faget hentar hovudelement frå matematikk, naturfag og kunst og handverk, men også element frå norsk, RLE og samfunnsfag kan vere aktuelle. Faget kan vere individ- eller prosjektbasert, og eit hovudføremål er å utvikle innsikt og kreativitet med teknologiske løysingar hos elevane. Bruk av digitale verktøy skal inngå i faget.

Valfaget er delt inn i to hovudområde. I det eine hovudområdet ligg vekta på at elevane skal gjere undersøkingar av eit eller fleire teknologiske produkt. I det andre hovudområdet skal elevane utvikle idear til eit teknologisk produkt, planleggje og lage det. Hovudområda skal ein sjå i samanheng.

Elevar som vel dette valfaget, vil få høve til å delta i «Lego-League konkurransen»First Lego League er ei kunnskaps- og teknologiturnering for barn frå 10 til 16 år som blir arrangert kvart år. Konkurransen First Lego League (FLL) gjev kvart år eit nytt oppdrag som barn over heile Skandinavia konkurrerer om å løyse. I konkurransen skal ein bruke forsking, teknologi og formidling til å kome opp med nye idear om korleis ein kan løyse eit bestemt problem.

I arrangementet, som går av stabelen i Operahuset, konkurrerer skular frå Nordfjord mot kvarandre.

1 dag igjen!

. i kategorien Informasjon

No nærmar musikalen vår seg, og salen er nesten full. vi gler oss veldig, og synst det er veldig kjekt at så mange vil kome å sjå på vår eigenlaga musikal. alle har jobba bra og fortenar ein full sal. Det blir sal av mat som vi har laga. drikke blir også seld. Det er framleis ledige seter på galleriet, så det er siste innspurt. Løp og Kjøp!

Foreldremøte rådgjevar

. i kategorien Informasjon

Informasjonsmøte om vidaregåande skule.

Rådgjevar på Eid ungdomsskule vil med dette invitere til informasjonsmøte om vidaregåande skule.

Møtet blir onsdag 19.november kl. 20:00. Stad for møtet er auditoriet på Eid ungdomsskule.

Tema på møtet er:

 • Strukturen i vidaregåande skule.
 • Rådgjevar si rolle i søknadsprosessen.
 • Korleis skal elevane søkje?
 • Bruk av MinID.

Eid vidaregåande skule vil kome på møtet og ha ei kort innføring i den nye strukturen i vidaregåande skule.

Vel møtt !!

Alle elevane på 10. trinn har fått skriv om dette. Skrivet kan du lese her.

peder

Tilsette ved EUS

. i kategorien Informasjon

Namn E-post - EUS Team Funksjon
Norunn Kjøsnes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Administrasjon Rektor
Tanja Jacobsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Administrasjon Inspektør
Sveinung Alværn Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Administrasjon Inspektør, Rådgjevar
Laila Jakobsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Administrasjon Konsulent
Siri Karlsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 9C
Rønnaug Stugaard Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse Kontaktlærar 8B
Ståle Sandal Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 9B
Marita Røyset Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse Kontaktlærar 8A
Kariann Aga Ness Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 9A
Ole Johan Myklebust Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 9A
Sølvi Hartvigsen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse Faglærar og assistent
Solveig Rand Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Faglærar 
Anne Bjørlo Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Faglærar
Amalie A. Hopland Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9.klasse Faglærar
Marita Tolaas Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 10. klasse Kontaktlærar 10A
Lise Rønnestad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 10A
Ole Telvik Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Faglærar
Irene Lunde Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 10B
Kari Bale Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 10C
Wenche H. Starheim Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 10C
Roar Halkjelsvik Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Faglærar
Mariann Leirgulen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Faglærar
Inger Janne Nybø Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Faglærar
Kristian Kjørstad Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse Kontaktlærar 8A
Reidun Nes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 10. klasse Kontaktlærar 10B
Helga Johanne Challen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse

Kontaktlærar 8C

Siri D. Melheim Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

9. klasse

Kontaktlærar 9C
Torleiv Orheim Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse Kontaktlærar 8C
Line Balsnes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse Kontaktlærar 8B
Stian Aaland Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. Faglærar
Ove Lotsberg Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 8. klasse Faglærar
Hege K. L. Naustdal Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 9. klasse Kontaktlærar 9B
Ingebjørg Ryssdalsnes Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 10. klasse Faglærar
Eivind P.B. Alsaker

EDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

8. klasse Faglærar

 Pål Nyttingnes                Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                                    8. klasse            assistent

 Else K. Lillestøl               Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                               8. klasse            assistent

 

 

Fråver

. i kategorien Informasjon

Søknads Søknadssskjemasskjema

Søknad om skulefri

Etter administrativt vedtak av kommunesjefen i Eid vert søknadar om skulefri handsama slik:

1.      Fri frå 1 til og med 3 dagar: Bruk meldingsbok. Kontaktlærar handsamar søknad.

2.      Fri frå 4 til og med 14 dagar (10 skuledagar). Bruk Søknadsskjema. Rektor handsamar søknad.

3.      Fri over 14 dagar (10 skuledagar). Bruk dette søknadskjemaSøknaden vart handsama av Oppvekst- og kulturstyret. Eleven må søkjast skriftleg ut av grunnskulen. Må sendast 1 månad i førevegen.

Alle søknadar skal vere skriftlege og signerte av forelder / føresette.

Føring av fråvær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær (link til skjema for sletting av fråver) ikkje vert ført på vitnemålet:

a) dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar

b) innvilga permisjon etter opplæringslova § 2-11.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast.

Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

 

søknadskjema

Forsikringsordningar

. i kategorien Informasjon

Vi vil gjere føresette merksame på at Eid kommune etter forskriftsendring i Opplæringslova 24.06.08 har plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for skuleelevane. Forskrifta er iverksett frå 01.07.08. Vi vil leggje ut informasjon på heimesida vår når detaljar i forsikringsordninga er kjende.

Forsikringa skal gi eleven dekning
a. på opplæringsstaden i opplæringstida
b. på veg mellom heim og opplæringsstad
c. under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet som er ledd i opplæringa, og på veg mellom heim og arbeidsplass
d. under transport, skuleturar, idrettsdagar, leirskular og liknande som skulen er ansvarleg for.

Ved ev. skade betaler elev/ føresette lækjarutgifter sjølve, men får dette refundert av Trygdekontoret så snart skademeldinga frå skulen er behandla. Det er viktig at ein tek vare på kvitteringar for ev utgifter.

Ansvarsforsikring

Kommunen har ansvarsforsikring som vil gjelde også i høve til skuleelevar når ein skade/eit ulykkestilfelle kan tilskrivast uforsvarlege forhold, dvs at kommunen kan lastast for det som hende. I slike tilfelle hender det at saka må handsamast i rettsapparatet for å få fastlagt ansvarstilhøva.

Klede, utstyr, gjenstandar

Tidlegare hadde Eid kommune eiga brilleforsikring for grunnskule-elevar. Denne ordninga gjeld ikkje lenger. Det er elles ikkje rom for erstatningar som kommunen ikkje har plikt til. Ved vurdering av ev erstatning må det takast omsyn til om det er snakk om eit ”hendeleg uhell” eller om kommunen kan lastast.

Når det gjeld skade på klede/ briller o.a. kan elles reglar i skadeerstatningslova vere aktuelle. Etter lov om skadeerstatning er foreldra i ein del tilfelle ansvarlege for skadar som barna er årsak til. Erstatningsansvaret er avgrensa til kr. 5 000 pr. skadetilfelle når foreldra er utan skuld. Skulen har ikkje høve til å erstatte ting som blir borte eller øydelagde. Alle elevar vil få tildelt eit garderobeskap. Dei må sjølv syte for hengjelås på skåpet, og dei er ansvarlege for å ta vare på tinga sine. Berbare PCar brukt som kompenserande hjelpemiddel i undervisning, må låsast inn i skapa i friminutta dersom ikkje vedkomande sjølv er til stades.

Førebygging av ulykker

Det er viktig at skulen prøver å førebyggje ulykker. Ved utflukter skal lærarane følgje visse prosedyrar med tanke på tryggleiken. Det er også viktig at føresette syter for at elevane har rett utstyr til ulike slag utflukter. På sykkelturar kan elevane berre vere med dersom dei har hjelm. På dei lengste skiturane må elevane ha kledd seg godt.

Bading.

Vi er avhengige av føresette sitt samtykkje dersom elevane skal få lov til å bade på skuleturar og utflukter ( andre stadar enn bassenget i idrettshuset/utanfor skulen sitt område ). Lærarar skal sjølvsagt vere til stades, men oversikta og tryggleiken kan verte dårlegare enn i eit basseng. Likeeins ønskjer vi foreldra sitt samtykkje vedk. bruk av skateboard / rollerblades. Vi vonar at denne orienteringa kan vere til nytte i høve til skadetilfelle som kan oppstå, og med tanke på vurdering av behovet for private forsikringar.

 

Dersom det er noko som er uklart, ber vi dykk kontakte skulen.

 

 

Ekskursjonsplan

. i kategorien Informasjon

EKSKURSJONAR / TURAR / AKTIVITETAR/ ELEVARRANGEMENT

Følgjande ekskursjonar, med og utan overnatting, er lagt inn i planane med bakgrunn i fagplanane og generell del i forskrifta LK06 :

Klassesteg

Fag / Emne

Dagsturar/aktivitet

Overnattingsturar

8.trinn

Tid: Tidleg haust

Trivsel

Naturfag

Kunst og handverk

 

Bli kjent tur med overnatting i grendahus i nærområdet.

8. og 9.trinn

Teknologi, valfag

Lego-League

 

8. 9. og 10.trinn

Kroppsøving

Naturfag

Felles fjelldag i nærområdet

 

8.trinn

Bli kjent kveld

   

9.trinn

Kroppsøving

Naturfag

 

Telttur

9. trinn

Juleavslutning

Operahuset Nordfjord 

 

9.trinn

Norsk

Aasentunet

 

8. trinn

9. trinn

10. trinn

Kroppsøving

Skileik på Tua

Ordinær skidag

Harpefossen

Vintertur Heggjadalen

Lavvo

8. og 9.trinn

8. 9. og 10. trinn

Kroppsøving

Kroppsøving

Tinestafett (elevrådet)

Hornindal

Felles idrettsdag

 

10.trinn

Trivsel / Kultur

Avslutningsfest med program, utdeling av vitnemål og bevertning

Operahuset Nordfjord (elevane/skulen)

 

 

 

Eksamen

. i kategorien Informasjon

Datoar for eksamen våren 2018.

Opplysning om trekkfag: 9. mai kl. 09.00

Førebuing til eksamen:

 • Engelsk 24. mai
 • Norsk hovudmål og sidemål 28. mai

Skriftlege prøver:

 • 16. mai eksamen matematikk
 • 25. mai eksamen engelsk
 • 29. mai eksamen norsk hovudmål
 • 30. mai eksamen norsk sidemål

Opplysning om munnleg eksamen:

 • 11.06. kl. 09.00

Munnlege prøver:

 • 13. juni

Udir, eksamen grunnskule

Retningslinjer lokalt gitt eksamen i Nordfjord

Eksamensrettleiar

Info om eksamen  Eid ungdomsskule

Føring av fråvær

Hjelpemiddel til eksamen - Lovlege IKT hjelpemiddel 

Reglar og rettleiing for elevar

Todelt eksamensmodell for matematikk. Du finn retningslinjer her.

Klage på vurdering.

Klage på standpunkt. § 5-12 

Informasjon om klagehandsaming frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finn du her

Infoskriv til deg på 10. trinn frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finn du her

Brukar du LingDys, LingRight eller Textpilot finn du info her

Ordensreglar

. i kategorien Informasjon

Ordensreglane gjeld:

· når elevane oppheld seg på skulen og skuleområdet før og etter skuleti
· på arrangement i skulens regi som turar m.m.
· på skulebussen og på skulevegen

Ordensreglane byggjer på vanleg skikk og bruk:
· vi legg vekt på at høfleg framferd og god omgangsform skal prege skulekvardagen
· elevane skal nytte innesko for å ta vare på  inneklimaet
· elevane skal henge frå seg yttertøy, hue og caps i garderobane
· elevane skal følgje skulen sine retningslinjer for bruk av datautstyr, jf. datareglement
· det er lov å nytte mobiltelefon eller mp3-spelar i timane når det er gjort spesiell avtale om dette i undervisninga

Aktivitetar og samvere i friminutt/pausar er viktige for skulemiljøet
· Du skal be om særskilt løyve til å forlate skuleområdet. Vi går til og frå idrettshallen på gangvegane like før og etter undervisninga

1. FOR Å UNNGÅ Å SKADE OSS SJØLVE ELLER ANDRE:

· viser vi omsorg for og respekterer kvarandre
· kastar vi snøball berre på eige avgrensa område vest for skulen / i bakken
· syklar vi eller brukar rollerblades berre på tilvist bane ved skulen

2. FOR Å HA DET TRIVELEG OG FINT PÅ SKULEN OG SKULEOMRÅDET:

· må vi hjelpe kvarandre med å halde orden ute og inne
· held kvar klasse orden på sitt uteområde

3. FOR Å KUNNE TA VARE PÅ HELSA:

· er det forbode å bruke tobakk, snus eller rusmiddel
· unngår vi å ete snop eller drikke brus i skuletida
Ved spesielle arrangement ved skulen kan ein etter avtale ta med snop og brus.

4. FORDI VI ER SÅ MANGE PÅ EIN STAD:

· må vi vente på tur og unngå knuffing'
· går vi roleg i gangane og held ro og orden
· skal det vere ro i klasserommet i friminutta

5. FORDI DET KOSTAR MYKJE Å DRIVE SKULE:

· tek vi godt vare på skulebøkene og anna skulemateriell, og har lås på garderobeskapa
· passar vi på at skulen vår ikkje vert tilgrisa eller øydelagt

Vi må stå til ansvar (også økonomisk) for skadar vi gjer på grunn av uansvarleg framferd.*
Det er sjølvsagt viktig at vi alle tek godt vare på verdisaker, og difor bør vi ikkje oppbevare  verdisaker verken på gangen, i garderoben på skulen eller i garderoben i idrettshallen

6. FORDI SKULELOVA SEIER AT ELEVANE HAR RETT OG PLIKT TIL Å FØLGJE UNDERVISNINGA:

· møter vi på skulen til fastsett tid
· er vi budd til undervisninga og har med oss skulesaker
Skulle noko vere ugjort eller gløymt, varslar vi om dette før undervisninga tek til.
· har vi med skriftleg melding dersom vi skal vere eller har vore borte frå skulen
· leverer vi skriftleg søknad om fri ( til kontaktlærar, rektor / kommunalsjef.) 

Eit skulesamfunn fungerer best når alle følgjer dei reglane som er bestemt. I eit samfunn har vi også mange uskrivne reglar; vanleg høfleg framferd, skikk og bruk.

FØLGJER
I skulesamfunnet får brot på ordensreglane følgjer, avhengig av grad av alvor:

 · rettleiing / samtale med faglærar / lærar med tilsyn
· samtale med kontaktlærar. Rådgjevar vert informert
· samtale med rådgjevar eller sosiallærar. Foreldre blir informert
· samtale med rektor/undervisningsinspektør
· vert du snakka til rette fleire gongar, vert det sendt melding heim pr brev, men
· ved grove brot på reglane, vert det straks sendt skriftleg melding heim
· ved særs alvorlege brot på skulen sine reglar, kan vedkomande bli utvist for inntil tre dagar
· brot på reglane kan også føre til at karakter i orden og / eller åtferd vert sett ned.

I vurderinga av orden og åtferd skal læraren ta omsyn til dei føresetnader eleven har, og til at elevane får ulik støtte og hjelp i heim og nærmiljø.


Når skulen vurderer orden, tek ein omsyn til ordensreglane med spesiell vekt på:
- om eleven kjem tidsnok, er førebudd til opplæringa og har med nødvendige læremiddel og utstyr, leverer arbeid til rett tid, og korleis arbeidsvanane og arbeidsinnsatsen til eleven er.

Når skulen vurderer åtferd, tek ein omsyn til ordensreglane med spesiell vekt på:
- korleis eleven oppfører seg overfor medelevar, lærarar og andre tilsette i og utanfor opplæringa t.d. i timane, friminutta, på skulevegen og arrangement i skulens regi som turar m.m. 
- at eleven viser omsyn og respekt for andre.

Det skal til vanleg ikkje leggjast avgjerande vekt på enkelthendingar, unntaket er dersom enkelthendinga er særleg klanderverdig eller grov. 

Fråvære kan føre til nedsett karakter i anten orden eller i åtferd
Gjentekne brot på ordensreglar kan føre til nedsett karakter i åtferd

 

 

 

Meir om vurdering av orden/åtferd:

Flere artikler …