Korona - tiltak for å hindre smitte

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Til elevar og føresette

Statsminister Erna Solberg, orienterte i pressekonferanse 24.03. om at vedtaket om å stenge barnehagar og skular frå 13.03.- 26.03. vert vidareført og gjeld til og med 13.04. Målet med dette er at vi alle må halde fram med dugnaden for å hindre vidare smitte av koronaviruset.

Sjølv om skulen er stengt, har tilsette ved skulen ansvar for å legge til rette for at elevar får fagopplegg som de arbeider med heime. Planar og arbeidsoppdrag vert som de kjenner til lagt ut på Its Learning eller anna kanal avtalt med lærar. De skal levere inn arbeidskrava og få tilbakemelding frå lærar. Du må derfor logge deg på Its Learning/avtalt område kvar dag. Elevar kan jf. arbeidsplanar kommunisere med lærar på Its Learning, eller andre kommunikasjonskanalar ev. telefon mellom kl. 09:00-14:30. Eg vil nytte høvet til å skryte av både elevar, føresette og tilsette for innsats og løysingsorientert fokus, då vi på kort varsel fekk kvardagen snudd på hovudet. Plutseleg vart det ein digital heimeskule, og mange digitale plattformar og verktøy vart tekne i bruk. Undervisinga vart digitalisert på rekordtid. Vi opplever at elevar støtter og hjelper kvarandre, og lærarar som villig vekk deler gode erfaringar med kvarandre.

Tiltaka som er innført innskrenkar handlingsfridomen til kvar og ein av oss, og vi har full forståing for at dette er ein krevjande situasjon for mange av oss. Vi høyrer at mange saknar å treffast og gjere ting i lag med gode venner og skulekameratar, men det finst ulike arenaer ein kan ta kontakt på. Sjølv om de opplever situasjonen som spesiell og utfordrande, oppfordrar vi alle til å følgje retningslinjer som er gitt, for å hindre vidare smitte. Du trur gjerne at dette ikkje vil ramme deg sjølv, men det er viktig at du også tenkjer på at du kan vere ein smittefare for andre. Spesielt viktig er det å ta omsyn til personar i risikogrupper, og at du tenkjer over at du kan vere smitteberar utan å vite det sjølv. Gjer derfor ikkje avtaler som t.d. å møtast på kafé eller andre arenaer, reise på handletur osv. som samlar fleire enn fem ungdomar. Respekter retningslinjene om 1 meter avstand til andre når du ferdast utandørs og 2 meter innandørs, så unngår vi kanskje at det vert innført enno strengare tiltak for å stoppe smitten. Vi oppmodar føresette om å sjå til at ungdomen etterlever retningslinjer som blir gitt.

For meir informasjon, sjå:

https://www.regjeringen.no/no/tema/koronavirus/id2692388/   og

https://stad.kommune.no/

Norunn Kjøsnes

-rektor-

Valfag skuleåret 2020 - 2021

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Alle elevar på årets 7., 8. og 9. trinn skal no velje valfag for det komande skleåret.

For 8. og 9. trinn, så finn de skjema og innleveringsmappe på its learning.

Barneskulane organiserer utlevering/innlevering av skjema for 7. trinnelevane. De skal også velje tilvalsfag no.

Innleveringsfristen for ALLE er torsdag 2. april.

Lukke til!

Helsesjukepleiarane er tilgjengelege

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Det er mogleg å kontakte helsesjukepleiarane på telefon:

  • Berit Kragseth, tlf. 95 00 90 37, måndag - fredag, kl. 08.00 - 15.30
  • Brit Itland, tlf. 41 56 12 38, måndag - torsdag, kl. 08.00 - 15.30

Foreldremøte utsett

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Følgjande foreldremøte er utsett:

For føresette til nye 8. trinn 17.03.

Informasjonsmøte om eksamen til føresette på 10. trinn 18.03.

Informasjon til elevar og føresette

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Korona-tiltak for å hindre smitte

Stad kommune har etter vedtak frå nasjonalt hald vedteke å stenge barnehagar og skular frå 13.03.- 26.03. i første omgang. Målet med dette tiltaket er at vi alle må vere med på å gjere ein dugnad for å hindre vidare smitte av koronaviruset.

Sjølv om skulen er stengt, har tilsette ved skulen ansvar for å legge til rette for at elevar får fagopplegg som dei arbeider med heime. Planar og arbeidsoppdrag vert lagt ut på Its Learning. Elevar skal levere inn arbeidskrava og få tilbakemelding frå lærar. Elevar må derfor logge seg på Its Learning kvar dag. Elevar kan kommunisere med lærar på Its Learning ev. telefon mellom kl. 09:00-15:00.

Vi er i ein spesiell og utfordrande situasjon og oppfordrar alle til å følgje retningslinjer som er gitt for å hindre smitte. Vi kan kome til å stå over for mange utfordringar dei komande vekene, men håpar at vi i løpet av få veker får samfunnet opp å gå igjen ved at vi følgjer og etterlever råda som er gitt. Dette vil medføre at du som elev ikkje vil få eller bør gå på besøk. Det er spesielt viktig å ta omsyn til personar i risikogrupper.

Ikkje gjer avtaler som samlar fleire ungdomar, t.d. møtast på kafé, reise på handletur osv. Vi oppmodar føresette om å sjå til at ungdomen etterlever retningslinjer som blir gitt.

Alle avtalte møte vert utsett. Dette gjeld utviklingssamtaler, informasjonsmøte til føresette på 10.trinn om eksamen (18.03.) og foreldremøte for føresette (17.03.) til nye 8.trinn h-2020.

Norunn Kjøsnes

-rektor-

Skulen vert stengt

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Til alle barnehagane og skulane i Stad kommune

Barnehagane og skulane i Stad kommune blir i hovudsak stengde for elevar frå og med i morgon, fredag 13,03.20. kl.08.00.

Unnatak:

At alle barnehagane og skulane skal ha eit tilbod til alle borna  av personell i helse- og omsorgstenesta, transportsektoren eller innan andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det same gjeld for barn med særlige omsorgsbehov som ikkje kan ivaretakast når barnehage, skule eller andre dagtilbod er stengt.

Tilsette kan møte på jobb i morgon og planlegge dagane framover.

 

Musikalen "Skjult"

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Elevar på valfaget sal og scene skulle etter planen framføre musikalen «Skjult» i Operahuset Nordfjord 26. og 27. mars. Skulen har i samråd med smittevernlege vedteke å utsetje musikalen på ubestemt tid. Kjøpte billettar vil gjelde ved flytting.

Vi kjem tilbake med meir informasjon når vi ser korleis situasjonen utviklar seg, men vi har alle eit sterkt ønskje om at elevane skal få framføre musikalen.

Open skule ved Eid vidaregåande skule

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Onsdag den 29. januar inviterer Eid vidaregåande til "Open skule" kl. 17.00 - 20.00. Både elevar, foreldre og lærarar frå ungdomstrinnet er inviterte.

Sjå invitasjon HER

Juleferie for elevar

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Siste skuledag på EUS før jul blir torsdag 19. desember. Lærarane har planleggingsdag fredag 20. desember. Første skuledag i 2020 er måndag 6. januar.