Matematikkdag på 8.trinn

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

På tysdag, 3 mars, har elevane på 8.trinn gjennomført Matematikkdag (1/2 dag). Dei fekk bryne seg på samanhengen mellom fibonacciatala, spele Battleship og jobbe med geometri. Ein kjekk dag både for elevar og lærarar!

 

IMG 3597IMG 3599

IMG 3612IMG 3607

40 åring treng noko anna enn mykje svart asfalt

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Skulen er blitt 40 år.  2015 blir skulen sitt uteområde planlagt gjort meir miljøskapande for ungdomen i Eid.

IMG 4385red IMG 4492red

Eid kommune har gjort gode prioriteringar i desse åra og såleis framstår skulen som velhalden og har stort sett eit godt arbeidsmiljø for ungdomen i Eid og tilsette på skulen. Det som no trengst mest er oppgradering av ventilasjonsanlegg, toalett og opprusting av uteoområdet ved skulen. Pr. no så har ikkje Eid ungdomsskule vore prioritert på dei kommunale listene med uteaktivitet, men unntak av ballbingen sjølvsagt. Den kom for eit par år sidan og har skapt liv og røre heile året ved skulen. Ifjor fekk vi montert opp volleyballnett og når det no blir berrt så blir den også godt utnytta. Ei stort "kråkereir" disse vart montert ifjor.  Skulen har sett ned ei arbeidsgruppe der innspel frå dei ulike klassene har blitt teke til følgje. Hinderbane, tarzanløype og buldrevegg ala den som er i Åsen byggjefelt + + er deira høgste ynskjemål. No skal kroppsøvingsseksjonen ha møte og gjere sine prioriteringar. Målet er å legge til rette for auka aktivitet i friminutta ved å ruste opp uteområdet. Planen er å få innspel frå arbeidslivsfag, kroppsøving og elevrådet for så å kjøpe inn utstyr. Alle apparata må vere CE merka og godkjent montert med fallunderlag. Derfor er vi er heilt avhengige av positiv vilje og hjelp frå driftsavdelinga i kommuna.

Skulen i Eid har ikkje mykje pengar til å bruke til "kjekt" å ha ting, men av og til må ein prioritere høgst det som er mest nødvendig. Skulen er mobilfri og elevane viser ein god trend til meir sosialisering i skuletida. Derfor må vi prøve å finansiere meir aktiv skuletid med å søkje midlar frå ulike hald. Fleire søknadar er sendt allereide, men sjølvsagt kan vi ikkje vente å få positivt svar frå alle. Eid ungdomsskule har derfor bestemt å bruke litt av eigne pengar for så å nedprioritere andre ting no iår. Sanitetskvinnene og Lions i Eid har begge to vist positiv vilje så langt i prosessen. Vi er ellers svært takknemlege for innspel frå andre som måtte ha glede av å vere med på denne dugnaden med å få skulen sitt uteområde til å framstå i ny drakt i 2015!

Gåve frå Eid Lions for dugnad med Røde Fjær aksjon

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Eid Lions har idag vore på skulen og overrekt gåve til elevrådet. Elevane gjorde dugnad med å stille opp for innsamlingsaksjonen Røde Fjær i februar og idag mottok dei ein sjekk på kr 10000,- Lions har slagordet det er betre å byggje barn enn å reparere vaksne og Eid Lions ynskjer å bidra med gåva til planlagt arbeid med uteområdet ved skulen. Tusen takk!

IMG 5676

I Ludvig Holbergs rike

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

8.klasse har jobba med Opplysningstida og Ludvig Holberg i denne perioden. Dei fekkk i oppgåve å dramatisere Jeppe på Bjerget eller Erasmus Montanus i samband med temaet. Den oppgåva gjennomførte dei med glans. Det vart vist fram mange gode tolkningar av både Jeppe og Nille, sjå bilete. 

Ludvig Holberg 084

Ludvig Holberg 063

Ludvig Holberg 070

Ludvig Holberg 094

Røde Fjær - innsamling søndag 8.februar

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

Kvart 5. år gjennomfører Lions Norge ein landsomfattande innsamlingsaksjon til støtte for store nasjonale prosjekt som t.d. Beitostølen, Hauglandssenteret og Montebello, og dei har gjennom åra samla inn mange millionar kroner til gode føremål.

Aksjonen i år er ei støtte til eit program i barnehage og skule som heiter Mitt Val. Dette er eit opplæringsprogram retta mot barn og unge slik at dei skal ta gode val. Programmet skal førebyggje problemåtferd som t.d. bruk av rusmiddel, sinne og mobbing. Programmet er utvikla i USA og er med godt resultat nytta i mange land. Eid Ungdomsskule har nytta programmet i fleire år, og lærarane ved skulen har blitt kursa av Lions .

Søndag 8.februar vil elevar frå Eid ungdomsskule vere med på aksjonen til inntekt for Mitt Val og samle inn pengar, som skal støtte arbeidet ,for å skape gode og sunne haldningar i høve mobbing og bruk av rusmiddel. Elevar og foreldre kan lese meir om dette på www.lions.no under Lions Røde Fjær (LRF) Elevane som skal vere med på innsamlinga, skal møte på skulen kl. 14.00.

Sosial dag i 8.klasse

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

8abc hadde «gute - og jentedag» torsdag 15.januar. Elevane vart delte inn i grupper på tvers av klassane, jentene for seg og gutane for seg. Alle var innom 3 ulike aktivitetar: bygging av bil, samtaler kring temaet mobbing/inkludering og «grenselaust».  I grenselaust fekk elevane utdelt ulike handikap og skulle hjelpe kvarandre gjennom ei løype ute. Dagen vart avslutta med felles billøp og logg i klassane. Det vart synt stort engasjement på dei forskjellege aktivitetane!

 

IMG 3471

 

IMG 3502

 

IMG 3478

 

IMG 3486

 

Geometri i 8B

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

Geometri er kjekt! Elevane i 8B var ivrige i arbeidet med den praktiske oppgåva som omhandla den geometriske figuren sirkelen. Dei fekk utdelt gråpapir, eitt par tusjar, ein taustump og eit metermål, og oppgåva var å lage ein sirkel med diameter 1 meter.

IMG 3456 IMG 3457 IMG 3458 IMG 3459 IMG 3460 IMG 3461IMG 3462 IMG 3463 IMG 3464 IMG 3465 IMG 3466 IMG 3469

GeoGebra

. i kategorien Generelle nyheiter frå skulen.

10. trinn starta opp siste halvåret ved EUS med kurs i Geogebra v/Sigbjørn Hals. Det gjekk leikande lett å teikne grafar no!!

IMG 5621

Teikneserieverkstad

. i kategorien Nyheiter frå 8.trinn

IMG 5628

I veke 2 og 3 har Eid ungdomsskule besøk av cartoonist Tore Strand Olsen i regi av Den kulturelle skulesekken. Han held teikneseriekurs for alle elevane på skulen. Denne veka har det vore  8. trinnet som har fått prøvd seg på å lage sine eigne teikneseriefigur. I tillegg har elevane funne på morosame historier som Tore Strand Olsen har teikna – det vart mange festlege teikningar! Ingen ting å seie på kreativiteten. Etterkvart vil dei ulike seriane bli å finne her.

Fleire bilete kjem om litt i fotoalbum, men her ser du 8a sitt produkt.

eid 8a